Socialt

Vägledande principer

Bulten stödjer sedan ett par år tillbaka FN:s Global Compacts tio principer och bolagets uppförandekod vägleder företaget i det arbetet. Bulten kräver också av sina underleverantörer att de redo­gör för om de väljer att ansluta sig till Bultens uppförandekod eller om de har en egen motsvarande. Fokus framåt kommer att vara att förbättra uppföljningen av värdekedjan med avseende på mänskliga rättigheter samt att utbilda medarbetarna inom hållbarhetsfrågor.

Arbetsgivaransvar

Bulten strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö där engagemang och delaktighet utgör grunden för den kontinuerliga utvecklingen av företaget och dess medarbetare. Företagets övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv och hållbar verk­samhet som innebär en god fysisk och psykisk hälsa, trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda samt förhindra att olycksfall uppstår. Incidenter följs upp och olycksfall som leder till frånvaro rapporteras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Antalet anmälda olyckor har ökat under året, analyser och åtgärder implementeras inom respektive bolag för att följa upp och bryta den negativa trenden.

Ett sätt för Bulten att ta ansvar som arbetsgivare är att i största möjliga mån erbjuda fasta tjänster efter provanställning. Det innebär en större trygghet för den enskilde individen jämfört med att vara inhyrd eller ha en tidsbegränsat anställning. Bultens andel inhyrda och/eller tidsbegränsade medarbetare är mycket låg och motsvarar endast fyra procent av det totala antalet medarbetare i arbete.

En bidragande faktor till att Bulten är en av de största aktörerna i sin bransch är att kontinuerlig utbildning och kompetensutveck­ling prioriteras. En viktig värdering för Bulten är att alla individer skall vara jämställda och bli bemötta jämställt. Det är därför viktigt att alla känner ansvar för att motverka diskriminering samt att arbeta för ökad jämställdhet. Bulten har en jämställdhets- och mångfaldspolicy och följer genom lokala enkäter upp medarbetarnas trivsel och engagemang, vilka ligger till grund för företagets ständiga förbättringar inom arbetsmiljö och trivsel. Bolagets plan framåt är att harmonisera arbetet med medarbetarenkäter och genomföra en gemensam undersökning kommande år.