Miljö

Bultens miljöpolicy är implementerad sedan många år tillbaka och bolagets huvudsakliga miljöbelastning utgörs av energianvändning och utsläpp till luft och vatten. Miljöarbetet ska vara förebyggande och involvera samtliga medarbetare samt sträva efter att ständigt förbättra produkter, processer och anläggningar för att minimera inverkan på miljön. Miljöpåverkan hanteras genom mål och förbätt­ringsåtgärder och miljörelaterade risker analyseras och hanteras inom ramen för bolagets övergripande riskhanteringsrutin.

Miljöarbetet leds av koncernens miljöchef som driver, utvecklar och förbättrar miljöarbetet. Enheterna inom koncernen har integre­rat miljöledning, kvalitetsledning samt delvis även hälso- och säker­hetsfrågor i ledningssystemet. Bultens fabriker arbetar i energiledningssystem enligt kraven i ISO 50001. Bultens väl fungerande miljöledningssystem, ISO 14001, och engagerade medarbetare verifieras dels av externa miljörevisorer samt av koncernens kunder.

Bultens bedömning är att cirka 50 procent av inköpt råmaterial kommer från skrotbaserade stålverk, vilket minskar behovet av jungfrulig råvara och därmed även av energianvändning och ut­släpp. Med säker och korrekt hantering av farligt avfall bidrar Bulten även till mindre miljöpåverkan.

Ambitionen är att Bulten ska använda förnybar el och värme i så stor utsträckning som möjligt samt minska förbrukning av energi och utsläpp. Det gör Bulten genom effektiv logistik och energisnål produktion. Att energikonsumtionen har ökat något under året beror på att bolaget har tagit över tidigare externa processer, som till exempel värmebehandling av rostfria produkter och ytbehandling.

Nytt för 2016 är att Bulten har gått över till ett upphandlings­verktyg för transporttjänster där bolaget har preciserat villkor med avseende på bland annat hållbarhetskrav.

Bultens miljöarbete verkar för att säkerställa att den egna pro­duktionen bedrivs med så liten påverkan på miljön som är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet och samtliga av Bultens produktionsenheter har erforderliga tillstånd. Dessa följs upp kontinuerligt och miljöaspekter mäts på varje anläggning och rapporteras externt enligt myndig­heters begäran och internt för sammanställning och uppföljning. Energikartläggningar genomförs lokalt, liksom att resultat mot mål följs upp och rapporteras. Bulten omfattas inte av program för utsläppsrätter och arbetar inte med kompensation av utsläpp.

Minskad miljöpåverkan

Ett aktivt miljöarbete bedrivs på samtliga enheter och bolagets fokus på att minska den negativa miljöpåverkan har gett goda resultat. Under 2016 erhöll Bultens enhet i Polen ett så kallat White Certificate för arbetet med att öka energieffektiviteten i det polska bolaget genom att använda överskottsvärme från kompressorer föruppvärmning av de egna lokalerna. Vidare erhöll även det tyska bolaget ett miljöpris för energibesparingar under året.

I Bultens enhet i Hallstahammar pågår arbete med att återvinna energi till värme från processerna. Målet är att fabriken skall vara självförsörjande på värme under 2018.

Bolaget kan konstatera att förbättringar har skett bland annat genom investeringar i energisnålare produktionsutrustning. Dess­utom fortsätter arbetet med att vidareutveckla kompetensen inom energikartläggning för att satsa rätt för framtiden.

Bulten har under 2016 också investerat i nya ytbehandlings­anläggningar i den tyska och polska enheten. Produktionsstart beräknas till 2018-2019 och kommer att medföra färre transporter, vilket leder till en mindre miljöpåverkan.

Reducerad vikt bidrar till lägre koldioxidutsläpp

Bulten erbjuder optimerade applikationslösningar som kan sänka bränsleförbrukningen i fordon, vilket i sin tur bidrar till lägre kol­dioxidutsläpp. Bulten arbetar också aktivt med att hjälpa kunder att minska antalet fästelement per fordon för viktreduktion samt att utveckla och föreslå alternativa lösningar. Tillsammans med extern leverantör vidareutvecklar Bulten ett höghållfast material som gör det möjligt att minska dimensionen på fästelementet. Det blir därmed möjligt att krympa komponenterna som omger fästelementet och det kan i sin tur ge ytterligare viktminskning.

Hållbar produktutveckling

Bulten är delaktig i elektrifieringsprojekt tillsammans med olika fordonstillverkare och bidrar till att driva utvecklingen när det gäller form och material för fästelement för att skapa optimala förutsättningar för den nya tekniken. Bolaget har positionerat sig med teknik för elbilar och hybrider och har under året utvecklat samarbete med en av världens största elbilstillverkare som utsett Bulten till ”Certified preferred supplier”.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39