BOLAGSSTYRNING

Ansvar och genomförande

Bultens styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets håll­barhetsarbete och VD ansvarar för det operativt. Det drivs och koordineras av personal- och hållbarhetsdirektören och genom­förs av ansvariga för olika delar i verksamheten. Alla medarbetare inom Bulten har ett ansvar att aktivt bidra till hållbarhetsarbetet inom sina ansvarsområden. Respektive chef är ansvarig för att uppföljning och efterlevnad av interna riktlinjer och uppförande­koden sker.

Bultens uppförandekod har antagits i syfte att formulera de grundläggande principer som ligger till grund för bolagets förhållande till medarbetare, aktieägare och övriga intressenter. Koden, tillsammans med olika koncernpolicies, utgör grunden för hur vi arbetar i koncernen och har en central roll i bolagets hållbarhetsarbete.

Uppföljning och rapportering

Bultens integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö beskriver bolagets sätt att arbeta, från policys och riktlinjer till rutiner och arbetsinstruktioner. Ledningsprocessen ger systematik för strategi, mål och löpande måluppföljning och rapportering av hållbarhetsrelaterad information sker genom bolagets olika ledningssystem. Bultens bolag är certifierade enligt ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 och uppfyller kraven för OHSAS 18001 samt, för produktionsbolagen, också ISO50001.

Utöver detta genomförs lokala medarbetarenkäter som ligger till grund för företagets kontinuerliga arbete inom arbetsmiljö och medarbetarengagemang.

Från och med 2017 kommer Bulten redovisa hållbarhetsarbetet i enlighet med riktlinjerna i GRI Standards, kärnnivån, inklusive lämna en redogörelse till FN:s Global Compact.

Minimering av hållbarhetsrisker i varuflödet

Bulten tar ansvar för det som bolaget kan påverka med avseende på miljö och arbetsmiljö genom hela värdekedjan. Att vara leve­rantör till Bulten innebär att man bekräftar att man uppfyller och efterlever bolagets uppförandekod och anti-korruptionspolicy eller motsvarande samt att man också är certifierad enligt ISO9001 (alt ISO/TS16949) och ISO 14001. Utöver detta skall krav uppfyllas som till exempel policyn gällande konfliktmineraler där så är tillämpligt.

Bulten har ett etablerat arbetssätt för att följa upp och revidera sina huvudleverantörer, vilka tillsammans står för mellan 90-95 procent av den totala inköpsvolymen. Alla Bultens potentiella och nya leverantörer måste genomgå en utvärdering baserad på parametrar som uppförandekod, miljö och arbetsmiljö. Om beslut fattas att gå vidare med en leverantör efter utvärderingen genom­förs en revision på plats. Denna revision omfattar bland annat ledningssystem, finansiell status, inköps- och varuflödesprocess samt leverantörens uppföljningssystem. Hos de redan etablerade leverantörerna genomförs regelbundna utvärderingar och Bulten har dedikerade medarbetare som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av dem.